خون کمتر از عادت ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۱۶۲۲ بازدید

T}همه مراجع: {Tاگر مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند و اگر مطمئن نیست، باید خود را وارسى کرده و در صورت آلوده بودن باطن، غسل کرده و عبادات خود را به جاى آورد.V} توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۵ و ۵۰۶ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۵۱۱ و دفتر: خامنه اى.{V
T} تبصره . {Tآیةاللَّه تبریزى در قسمت دوم پاسخ احتیاط واجب کرده اند. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۴۶/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

اگر مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند و اگر مطمئن نیست، باید خود را وارسى کرده و در صورت آلوده بودن باطن، غسل کرده و عبادات خود را به جاى آورد. توضیح المسائل مراجع، م 505 و 506 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 511 و دفتر: خامنه اى.

تبصره .

آیةاللَّه تبریزى در قسمت دوم پاسخ احتیاط واجب کرده اند. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 46/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید