اقتدا به نماز احتیاطی ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ - ۱۲۸۵ بازدید

سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد مطلب صحیحی است۲اگرامام نمازاحتیاطی قضایاادا میخواند ماموم میتواندنمازاحتیاطی قضایااداءرابه اواقتداکند؟

- اگر امام جماعت نماز واجب ادائی خودش و یا قضای یقینی بخواند اقتدای به اوهیچ اشکالی ندارد -2- لکن اگر نماز خودش را احتیاطا دوباره می خواند یا احتیاطاقضا می کند ماموم نمی تواند نمازادا و قضای حتمی خودش را به او اقتدا نماید بلی اگر امام و ماموم هر دونفر نماز شا رااحتیاطا قضا می کنند و احتیاطشان از یک جهت باشد اقتدا اشکال ندارد ((توضیح المسائل مراجع ج 1 م 1408 و1409 ))

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید