آخرین مطالب نمازهای واجب و مستحب

تبعیت نکردن درجماعت

اگر کسی در نماز جماعت از امام مکرر جلو بیفتد،آیا نمازش چه حکی دارد؟

کیفیت نماز استیجاری

کسی که اجیر برای نماز میت شده آیا می‌تواند ایستاده نماز و رکوع را بخواند،فقط به سجده که رسید روی صندلی

کم بودن مبلغ استیجاری

سلام،درموردنمازوروزه میت،سوال داشتم:شخصی درسال گذشته سه سال نمازوروزه قبول کرده که بخواندوبگیرد،وباایشان

ختم قرآن درزمان عادت زنانه

سلام با وجود داشتن عذر شرعی ایا قران برای میتی ک پول گرفتیم میشه خوند؟

جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت

سلام اگرامام جماعتی بخواهدنمازش راباغیرغسل جنابت ازاغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهادایاتقلیداچنین

اقتداء نماز احتیاطی

سلام علیکم :اگرامام جماعت نماز ظهر یاعصر یقینی بخواند مامیتوانیم نماز احتیاطی ظهر یاعصر مان رابه ایشان

نشسته خواندن نماز قضا

سلامنمازهای قضا رو میشه نشسته خوند؟

آداب نماز جمعه

سلام ایا خطبه های نماز جمعه جز نماز جمعه هست یانه؟ اگر کسی خطبه های نماز جمعه را گوش نداد ویا مشغول نماز

نماز حاجت

سلام نماز حاجت میخوام

شرائط امام جماعت

یعنی اگر طرف مثلا یکی از خصوصیاتش این باشه که یه خورده زود عصبی میشه در این صورت میتونم به ایشون اقتدا

نماز جماعت

پدر و مادر با فرزند پسر ۱۶ ساله و پسر ۱۲ ساله و دختر ۹ ساله در نماز جماعت باید کجا بایستیم؟

آداب و مستحبات قنوت

با سلام ببخشید من در جایی خواندم چسباندن انگشتان به جز ابهام و همچنین نگاه به دست ها و کنارهم و پهلوی

اقتدا به نماز احتیاطی

سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد

عدم رعایت طمئنینه درنماز مستحبی

سلام علیکم آیامابین دوسجده نمازمستحبی فقط سربلندکنیم ودوباره به سجده رویم بدون نشستن اشکال دارد؟

مقالات بیشتر