خانه > انقلاب و دفاع مقدس >703


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
علامت قبولي توبه
گناهان كبيره
چگونه از ياران اما...
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
احكام نماز و روزه ...
تقويت اراده در انج...
اخلاق پيامبر (4) -...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
نقش قرآن در زندگي ...
لیست کتب اداره مشا...
شوخي هاي پيامبر
دوستي با نامحرم در...
جلسه خواستگاري
...

شيوه هاي کنترل نفس...
چه كنم گناه نكنم؟!
دفتر 30 پرسش ها و ...
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
اثر بيدار ماندن بي...
گرايش دختران آمريك...
چرا فقط بي حجابي! ...
اگه روسري خود را ب...
فطريه چيست؟
ايميل هايي از شيطا...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 32 پرسش ها و ...
مهارت ارتباط مؤثر ...
اخلاق پيامبر(2)- م...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2218

بازدید مقالات:
8468900

بازدید سوالات:
2662326آمريكا و جهان اسلام
كلام امام 1
بازديد: 3790

اگر خداوند توفيق دهد، قصد داريم در هر شماره بخش هايي از  كلام  بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران را تقديم حضورتان كنيم. در اين شماره صحبت هاي امام را در مورد آمريكا و جهان اسلام مي خوانيد.
 

الف - شناسايي منابع
شما غافل از اين شياطين نباشيد كه اين ها مطالعه كرده هستند، ماهاتازه وارد اين ميدان ها شديم ، شماها تازه وارد اين ميدان ها شديد و بر حسب آن حسانساني هم كه داريد آن شيطنت ها كه در آن هستند كمتر وارد هستيد، اين ها مطالعهكردند، نه ده سال و نه سال ، در طول تاريخي كه راه پيدا كردند مطالعه كردند، نهمطالعه فقط كشورها را، يعني مخازن اين جاها را، اين هم يك مطالعه طولاني در آن شده، قبل از اين كه اتومبيل و طياره و اين طور مسائل پيدا بشود، اين ها كارشناس هاشانرا مي فرستادند در شرق و وجب به وجب اين مملكت ها را گردش مي كردند، با شتر ميرفتند اين بيابان ها را، با قافله ها مي رفتند اين بيابان ها را گردش مي كردند و هرجائي كه يك چيزي پيدا مي شد يادداشت مي كردند، نقشه برمي داشتند، اين يك سري كارشانكه بفهمند در كشور شما چه دارد، مخازن شما چي هست ، اين مال حالا نيست ، اين مال ،از سابق كه راه باز كردند دنبال اين قضيه هستند. و يك مطلب ديگري كه شايد به آنبسيار اهميت مي دادند اين بود كه مطالعه در حال مردم ايران بكنند يا مردم شرقبكنند (1)
دولت هاي قدرتمند خصوص آمريكا نقشه هايشانرا از سالهاي بسيار طولاني كشيدند و قبل از اين ها هم ، قبل از آمريكا انگلستان كسيبود كه نقشه كش بود. اين ها مطالعاتشان را در همه كشورهائي كه در دنيا هستند خصوصاكشورهائي كه مورد نظر است از حيث مخازن و از حيث محلي كه ، جغرافيائي كه دارد، نقشههاي بسيار دقيق كشيده اند و حتي كشور ما و ساير كشورهائي كه نظير ما هستند، آنها ازمخازن و از جاهائي كه مورد نظرشان هست از ما بهتر مطلعند، آنها كارشناس هاي خودشانرا آنوقتي كه ماشين و اتومبيل و اين ها نبود، مي فرستادند و با شتر همراه كاروان هامي رفتند و همه جا را گردش مي كردند و با آن ابزاري كه داشتند، آنجاهائي كه مامخازن زيرزميني از هر حيث ، چه نفت و چه طلا و چه ساير چيزها داشتيم ، شناسائيكردند. (2)

 

ب - سيطره سياسي اقتصادي
آمريكا مي خواهد كه همه كشورها را زير نفوذ خود داشته باشد ولي ماچنين تصوري را نمي توانيم بپذيريم و ملّت از آن خسته شده است ملّت هاي ديگر نيز باپيروي از ملّت ما خود را از دست اندازي استثمار رهائي خواهند داد.(3)
يكي از مسايل بسيار مهمي كه به عهده علما وفقها و روحانيت است ، مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب ومبارزه با سياست هاي اقتصاد سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است ، هر چند كه اينبليه دامنگير همه ملتهاي جهان گرديده است و عملا بردگي جديدي بر همه ملّت ها تحميلشده و اكثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اندو حق تصميم گيري در مسايل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علي رغم منابع سرشارطبيعت و سرزمين هاي حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير، به فقر ودرماندگي گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابطگرم با جهانخواران ، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجادمراكز انحصاري و چندمليتي ، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه هايصدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتي نرخگذاري و بانكداري را به خود منتهينموده اند و با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته ، به توده هاي محروم باورانده اندكه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها، جز به تندادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريت قريببه اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري واسراف و تعيش ها جانشان به لب آيد. به هر حال اين مصيبتي است كه جهانخواران بربشريت تحميل كرده اند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريت ها و وابستگي ، بهوضعيتي اسف بار گرفتار شده اند كه اين به عهده علماي اسلام و محققين و كارشناساناسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام ، طرح هاو برنامه هاي سازنده و در برگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ها را ارائه دهند وجهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند(4)
 

ج - اغفال و حفظ برتري
جهانخواران كه با نام هاي پرزرق و برق و شعارهاي طرفداري از حقوق بشرو صلح دوستي و آرامش جهان و طرفداري از توده هاي كارگر و كشاورز به جان جهانيانمظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گيتي روزافزون مي كنند و ازبيداري مظلومان و ستمديدگان جهان در طول تاريخ خطر را از نزديك مي بينند، به فكراغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها براي برچيدن سلاح هاي مخرب كه جهان را تهديدمي كند جز شعاري بيش نتوان بود كدام عاقل است كه باور كند كه اينان از اين گونهمسائل صرف نظر نمايند و به حال بشريت رحم كنند! بعيد نيست كه آمريكا از اين ملاقاتها و مذاكره ها دو مقصود داشته باشد: يكي اغفال جهانيان و جلب نظر آنان و به خاموشيكشاندن شعله هايي كه در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع اين ابرمتجاوز افروختهشده و رو به افزايش است و ديگر اغفال شوروي و همدستان و همداستانانش تا برتري اتميخود را حفظ كند.(5)
 

د - كودتا و تهاجم فرهنگي
آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرت هاي تابع اين قدرت ها با هم اتفاق دارندو هيچ گاه از اين اتفاق دست بردار نيستند عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم ،خصوصاكشورهاي پهناور و غني اسلامي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و نظامياست و تحميل جهات استعماري در تمامي امور مذكوره بر جهان سوم مي باشد و براي اينمقصد كه در نظر آنان بسيار داراي اهميت است ، زحمت ها متحمل شدند و وقت ها و پولهاي بسياري صرف نموده اند و مي نمايند در سابق ، سردمداران اين توطئه ها، بريتانياو فرانسه بودند و پس از آن آمريكا و شوروي ، اينان براي مقاصد شوم خود، كودتاها بهراه انداختند و رژيم هايي را برچيده و رژيم هاي وابسته به خود را به روي كار آوردندو بعيد به نظر مي رسد كه اين دو ابرقدرت در صدد براندازي رقيب باشند چه ، كه از آنمايوسند. اختلاف بر سر تقسيم طعمه ها و كشورهاي جهان سوم است و براي به دست آوردنسلطه استعماري نو، بهترين راه را در حمله به فرهنگ هاي ملّت ها دانسته و دانشگاه هارا به خدمت گرفتند و با به دست آوردن اين مراكز، از ره آوردهاي آنها مجلس هايفرمايشي ساخته و حكومت هاي دلخواه به دست آوردند و نظام ها را، سر تا قدم ، غربي ياشرقي كردند و آنان كه در اين كشمكش ها از همه بيشتر صدمه ديدند و رنج كشيدند،كشورهاي اسلامي بوده و هستند.(6)
 

ه - غارت منابع
مهمترين و درد آورترين مساءله ايكه ملّت هاي اسلامي و غير اسلامي كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمريكاست . دولت آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشورهاي جهان براي بيشتر بلعيدن ذخاير ماديكشورهاي تحت سلطه ، از هيچ كوششي فروگذار نمي كند. آمريكا دشمن شماره يك مردم محرومو مستضعف جهان است . آمريكا براي سيطره سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي خويش برجهان زير سلطه ، از هيچ جنايتي خودداري نمي نمايد. او مردم مظلوم جهان را باتبليغات وسيعش ‍ كه به وسيله صهيونيسم بين چ سازماندهي مي گردد، استثمار مي نمايداو با ايادي مرموز و خيانتكارش ، چنان خون مردم بي پناه را مي مكد كه گوئي در جهانهيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند (7)
من فكر مي كردمكه اگر ما بتوانيم يك ديواري مثل ديوار چين بين شرق و غرب بكشيم ، بين ممالك اسلاميو چه بكشيم ، ديوار زميني و هوايي كه مملكت ما از دست آنها نجات پيدا كند و حتيترقياتشان را هم ما عذرش را بخواهيم به نفع ما بيشتر است ، حتي آنهائي كه به اسمترقي به ما مي دهند... شما تصور نكنيد كه اين ها براي ما و براي صلاح ما يك قدمبردارند هر كه اين را تصور بكند اين جاهل است ، كه اين ها بخواهند ممالك شرق يك قدمرو به ترقي برود اين ها نمي خواهند ممالك شرق بايد فكر خودشان باشند، نسيان كنندغرب را و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان اگر ما مي توانستيم كه بكلي منقطعبشويم از اين ها، اجازه ميداد اين مسائل كه بكلي منقطع بشويم از اين ها، به صلاحمانبود.(8)

 

ز - ايجاد قرنطينه سياسي
واقعيت اين است كه دول استكباري شرق و غرب و خصوصا آمريكا و شورويعملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه سياسي تقسيم كرده اند در بخش آزاد جهان ،اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز و حد و قانوني نمي شناسند و تجاوز به منافع ديگرانو استعمار و استثمار و بردگي ملّت ها را امري ضروري و كاملا توجيه شده و منطقي ومنطبق با همه اصول و موازين خودساخته و بين المللي مي دانند. اما در بخش قرنطينهسياسي كه متاءسفانه اكثر ملل ضعيف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زنداني شدهاند، هيچ حق حيات و اظهارنظري وجود ندارد، همه قوانين و مقررات و فرمول ها همانقوانين ديكته شده و دلخواه نظام هاي دست نشاندگان و دربرگيرنده منافع مستكبرانخواهد بود و متاءسفانه اكثر عوامل اجرايي اين بخش همان حاكمان تحميل شده يا پيروانخطوط كلي استكبارند كه حتي فرياد زدن از درد را نيز در درون اين حصارها و زنجيرهاجرم و گناهي نابخشودني مي دانند، و منافع جهانخواران ايجاب مي كند كه هيچ كس حقگفتن كلمه اي كه بوي تضعيف آنان را بدهد يا خواب راحت آنان را آشفته كند ندارد و ازآن جا كه مسلمانان جهان به علت فشار و حبس ‍ و اعدام ، قدرت بيان مصيبت هايي را كهحاكمان كشورشان بر آنها تحميل كرده اند را ندارند، بايد بتوانند در حرم امن الهيمصايب و دردهايشان را با كمال آزادي بيان كنند تا ساير مسلمانان براي رهايي آنانچاره اي بينديشند.(9)
راستي چه شده است كه استكبار جهاني و درراءس آن آمريكا اين قدر طرفدار ملّت ها شده است و جنگ افروزان و آتش بباران معركهها و جلادان قرن به شرف انسانيت و همزيستي مسالمت آميز اعتقاد پيدا كرده اند و ازعطش سيراب ناشدني و خصلت خونخواري خود كه طبيعت فرهنگ سرمايه داري و كمونيزم است ،منصرف شده اند و شمشيرها و خنجرها و قداره هاي فرو رفته در قلب و جگر ملّت ها را بهغلاف كشيده اند آيا اين حقيقت است يا فريب و آيا اين همان جلوه هاي ديگر شبيخون هاو بي انصافي هايي نيست كه روزي سكوت را مصلحت خويش مي ديد و امروز صلح طلبي را؟ آيابه راستي از اين طريق جهانخواران نمي خواهند از ضربه آخر ما جلوگيري كنند و برايحفظ منافع خويش سياست جنگ و صلح جهاني را به تصميمات و فكرهاي پوسيده و شيطاني خودگره بزنند و عملا جان و مال و مملكت و امنيت ملل عالم را به قبضه قدرت خود درآورندكه به طور قطع و يقين ، علت و فلسفه سماجت و اصرار جهانخواران در تحميل صلح بر ملّتايران، نشاءت گرفته از همين تفكر است .(10)
 

ط - فريب ملّت هاي جهان سوم
رئيس جمهور آمريكا گفته است كه ،يعني اعلام كرده است يك هفته براي ملّت هاي زير بند و از مردم ، ملّت ها خواسته استكه شماها بايد براي آزادي خودتان از اين كساني كه شما را در بند كشيدند جديت كنيد ورئيس جمهور گفته من هم با شما موافقم . من نمي دانم كه اين مطلب را براي كي ميگويد. براي اين ملّت هايي كه همه در بند خودش هستند مي گويد؟ او كه مي داند مطلبرا، مي خواهد كي را اغفال كند؟ مي خواهد ملّت آمريكا را اغفال كند؟ ملّت آمريكا ميداند از پيش كه شما چه كرديد با دنيا مي خواهد بلوك شرق را فقط اشخاصي بايد كه مردمرا به بند مي كشند معرفي كند؟ همه مي دانند كه هر دو هستيد مي خواهد اين ملّت هاييكه در تحت بند هستند بگويد كه به من ربطي ندارد كه اين ملّت ها شايد اكثرا زير بندآمريكا هستند، در بند آمريكا هستند؟ مي خواهد چي بگويد اين آدم ؟(11)
 

ي - آزمايشگاه طبي
غرب بهما يك چيزي كه مفيد به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است غرب هر چه به اين طرففرستاده آنهائي بوده كه براي خودش مفيد بوده است حالا مضر به حال ما باشد يا نباشدمطرح نيست من اين را مكرر گفته ام و از بس متاءثر شده ام اين را باز مكرر مي كنم كهدر چند روز پيش از اين ، چند وقت پيش از اين در مجله ، در روزنامه خواندم كهدواهايي در آمريكا قدغن شده است كه استعمال بكنند آنجا، لكن مجازند كه به دنيايثالث بفرستند شما ببينيد اين ها چه نظري به ما مي كنند ما را مثل يك موجود زندهشايد فرض نمي كنند، و الله براي هر موجود زنده هم انسان اين طور حاضر نيست كه يكدوايي كه مضر است ، بفرستد كه به حيوان بدهد شما ببينيد كه ما با چه موجوداتي مقابلهستيم ، با چه موجودات كثيفي در آمريكا ما مواجه هستيم آمريكا ملّت را نمي گويمدولت را مي گويم دولت هاي ابر قدرت با ما چه معامله مي كنند و ما باز خاضع آنهاهستيم باز براي آنها كار مي كنيم بشكند قلم هايي كه براي اين ها دارد كار مي كند وبشكند زبان ها و ببرد زبان هايي كه به نفع اين ها دارد صحبت مي كند و باز ملّت رامي خواهد تباه كند.(12)
ما با كي ملاقات كنيم ؟ با چه جمعيتي ملاقاتكنيم ؟ با آنهائي كه اسم خودشان را بشر دوست گذاشتند لكن دوائي اگر چنانچه ببينندكه بخواهند تجربه كنند كه آيا ضرر دارد يا ندارد مي فرستند در طرف هاي ، همانطوريكه شما، دكترهاي شما وقتي كه بخواهند امتحان كنند يك دوائي را به خرگوش ‍ مي زنندبا به موش مي زنند، اين ها به دنياي سوم مي فرستند، ما با اين ها مي توانيم بنشينيمصحبت كنيم ؟ ما با اين ها مي توانيم كه ، مملكتي را كه آنها اين طور ما را حساب ميكنند، مثل خرگوش ما را حساب مي كنند يا بدتر، امتحان دواهاشان را روي جوان هاي مامي كنند.(13)

 

پي نوشت ها

1- صحيفه نور، جلد: 11، ص : 231،در جمع دانشجويان پيرو خط امام مستقر در لانه جاسوسي ، تاريخ سخنراني : 20/10/58
2-صحيفه نور، جلد: 15 ص : 142، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانيون كاروانهاي حج ، تاريخ سخنراني : 18/6/60.
3-صحيفه نور، جلد: 4، ص : 186،مصاحبه امام خميني با لوموند، تاريخ سخنراني : 19/10/57
4-صحيفه نور، جلد: 20، ص : 128،پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 6/5/66
5-صحيفه نور، جلد: 19، ص : 210،پيام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، تاريخ سخنراني : 22/11/63
6-صحيفه نور، جلد: 19، ص : 203،پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 25/5/64
7-صحيفه نور، جلد: 13، ص : 83،پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 21/6/59
8-صحيفه نور، جلد: 10، ص : 57، درجمع دبيران عضو انجمن اسلامي آذربايجان غربي ، تاريخ سخنراني : 4/8/58
9-صحيفه نور، جلد: 20، ص : 230،پيام حج و قبول قطعنامه ، تاريخ سخنراني : 29/4/67
10-صحيفه نور، جلد: 20، ص : 119،پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 6/5/66
11-صحيفه نور، جلد: 18، ص : 19،بيانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهاي كشور و مسؤ ولان دفتر نماين دگي امام ، تاريخ سخنراني : 21/3/62
12-صحيفه نور، جلد: 10، ص : 76، در جمع اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان مدرسه عالي ترجمه مفيدي ، تاريخ سخنراني : 7/8/58
13-صحيفه نور، جلد: 10، ص : 163،در جمع كارمندان و كاركنان شهرداري اهواز، تاريخ سخنراني :17/8/58

 

به نقل از كتاب آمريكا از ديدگاه امام خمينى(ره) تهيه شده در مركز تحقيقات سپاه


نويسنده :
info@porseman.orgويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها