سلام عرض ميكنم خدمت شما عزيزان و خسته نباشيد. زماني بود كه دچار حالت خيلي بدي شده بودم؛ مثل يك مرده متحرك دائماً در حال حسرت خوردن به ديگران و سرزنش كردن خود و نااميدي به سر ميبردم. خيلي نااميد از زندگي و از همه چيز شده بودم. عصبي بودم و دلم نميخواست هيچ كاري انجام دهم تا اين كه فهميدم همه اين حالت ها فقط يك دليل دارد آن هم حسادت است و اين خوي خيلي بد روح و جسم مرا دچار بيماري كرده، مثل آتش به جانم افتاده است. من حتّي اگر سرطان هم داشتم، اول اقدام به معالجه حسادت خودم ميكردم. تصميم گرفتم اين خوي بد را با تلقين و استدلال تا حدي كمرنگ كنم؛ امّا سودي نداشت. خواهش ميكنم به من بگوييد، چه كنم. راه حلّ هايي به من بگوييد؛ حتّي اگر از طريق نمازهايي كه در اسلام توصيه شده. من كه نميدانم شما به من كمك كنيد. خواهش ميكنم تمام راه حلّ هاي آن را برايم بنويسيد. به من كمك كنيد، خواهش ميكنم.؟
قبل از بيان راه كارهاي عملي براي حلّ مشكل حسادت به ذكر چند نكته ميپردازيم:
نكته اول: از اين كه موفق شده ايد با اندكي تأمل و دقّت منشأ نااميدي، عصبانيت و كسالت خود را كشف كنيد، خرسنديم؛ زيرا شناخت موضوع و كشف سرچشمه مشكل گام نخست در حلّ آن است. چه بسيارند افرادي كه مشكلي دارند؛ ولي چون نتوانسته اند آن را دريابند هميشه در رنج به سر ميبرند. بنابراين، اكنون كه شما به مشكل خود و منشأ اين حالت رواني آگاهي يافته ايد، ميتوان گفت نيمي از راه را پيموده ايد. دومين گام شما در همين رابطه، تصميم و اراده قاطع براي مبارزه با اين صفت منفي نهفته است و موفقيت شما را تضمين ميكند. ما تصميم جدي و اراده محكمتان را تحسين ميكنيم و از خداي متعال موفقيت كامل شما را خواستاريم.
نكته دوم: براي بيرون راندن صفات رذيله اي همچون حسادت و نظاير آن - به خصوص وقتي در وجود فرد ريشه دوانده است - علاوه بر شناخت و اراده جدي، صبر و مقاومت در برابر مشكلات و سختيهاي درمان نيز ضرورت دارد. انتظار نداشته باشيد يك شبه به موفقيت نائل آييد. پيروزي نيازمند گذر زمان است و به تدريج به دست ميآيد. نبايد در راه مبارزه با اين صفت به سستي و خستگي و نااميدي دچار شويد.
نكته سوّم: ريشه اصلي حسادت ضعف فكري در نحوه تحليل امور و بدبيني است؛ يعني فرد با نگاهي غير متقن به نظام هستي و خداي متعال، به انكار وسعت فضل و رحمت الاهي ميپردازد و فكر ميكند خداوند متعال او را دوست نداشته است. همان طور كه در آموزه هاي دين ما آمده است، براي جبران ضعف شناختي حسود راه هاي متعددي وجود دارد. بخشي از اين راه ها عبارت است از:
الف ) توجّه به گستردگي و فراواني نعمت هاي الاهي
اگر حسود به فراواني نعمت هاي الاهي توجّه كند و به نا محدود بودن آن ايمان آورد، بدبينياش به خوش بيني تبديل خواهد شد؛ زمينه قناعت و رضايت به آنچه در اختيار او است، فراهم ميآيد و از حسادت به نعمت هايي كه در دست ديگران است، باز ميماند بنابراين، توصيه ميشوددرباره نعمت هاي بيكران الاهي مطالعه و بيش تر دقّت كنيد تا به باوري صحيح و شناختي عميق دست يابيد.
ب) توجّه به كمال نبودن امكانات مادّي
اگر حسود به اين باور دست يابد كه صرف داشتن امكانات مادّي كمال نيست و نميتواند انسان را به خوشبختي و سعادت حقيقي برساند، در رفع اين صفت زشت مؤثر است. توجّه داشته باشيد بدون امكانات رفاهي و مادّي فراوان نيز ميتوان به كمال رسيد. در پرتو بردباري و تحمّل محروميت هاي مادّي ميتوان به مقامات معنوي و حتّي مادّي دست يافت.
ج ) توجّه به موقعيت و امكانات موجود
اگر حسود به آنچه هم اكنون در دست دارد بينديشد و با خود محاسبه كند چه نعمت هاي زيادي دارم. اگر فلان نعمت را ندارم، در عوض از موقعيت هاي ارزشمند و تواناييها و استعدادهاي ديگر بهره ميبرم و ميتوانم در پرتو تلاش به نعمت هاي ديگري دسترسي پيدا كنم، به تدريج ريشه حسادت در درونش ميخشكد.
بنابراين، توصيه ميشود درباره توانمنديها و شرايط و موقعيت هاي بالفعل خود بيش تر بينديشيد. تصويري مثبت از خود داشته باشيد و با تكيه بر آن به سوي اهداف حركت كنيد.
د ) توجّه به زيان هاي حسادت
همان طور كه خود نيز نوشته ايد، زيان هاي جسمي و رواني حسادت را ميشناسيد و با توجّه به آن به سوي درمان گام برداشته ايد. بنابراين، اميد است با توجّه به اين كه نخستين ضربه حسادت بر روان و جسم حسود فرود ميآيد، در زيان هاي اين بيماري بيش تر بينديشيد و تا اين روش در تضعيف فزون تر آن توفيق يابيد.
اكنون، با توجّه به نكات و مطالب فوق، توجّه شما را به راهكارهاي عملي زير جلب ميكنيم:
1 - تمرين كنيد به حسادت خود ترتيب اثر ندهيد؛ مثلاً به جاي اين كه از ديگري بدگويي كنيد، آگاهانه و با توجّه كامل از او تعريف كنيد. به جاي اين كه در برابر فردي تكبر ورزيد، در برابرش متواضعانه رفتار كنيد و به او احترام بگذاريد.
2 - رابطه عاطفي خود را با فرد مورد حسادت خود بيش تر كنيد، به او محبت ورزيد و در حلّ مشكلات يارياش كنيد. بدين وسيله زمينه رواني مناسبي بين او و شما پديد ميآيد و زمينه دوستي شما بيش تر فراهم ميشود.
3 - در برابر بدگوييهاي ديگران درباره فرد مورد حسادت مقاومت كنيد و اجازه ندهيد ديگران درباره افراد به بدگويي و بدبيني روي آورند. بدين وسيله زمينه بروز حسادت و نگرش منفي به ديگران در ذهن از ميان خواهد رفت.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن