علل گرايش به جبر و رواج آن را شرح دهيد ؟
تـوحـيد در تاثير استقلالي يكي از معارف ارزشمندي است كه نقش عظيمي در سازندگي انسان دارد . مـنـتهي درك صحيح آن از يك سوي نياز به رشد فكري و عقلاني , و ازسوي ديگر نياز به تعليم و تـبـيين صحيح دارد و كساني كه يا فاقد رشد عقلي كافي بوده اند و يا از تعاليم پيشوايان معصوم و مـفـسرين حقيقي قرآن استفاده نكرده اند ,دچار لغزش شده و آن را بمعناي اختصاص هرگونه تـاثـيـر و عليت به خداي متعال پنداشته و هرگونه تاثير و عليت را از اسباب و وسائط نفي كرده و گرفتار جبر ونفي اختيار و مسئوليت انسان شده اند غير از فقدان رشد عقلي كافي , و محروميت از تـعليم و تبيين پيشوايان معصوم (ع ) ,مهمترين عاملي كه موجب رواج و گسترش اين گرايش خـطـرنـاك شد , اغراض سياسي حكومتهاي ستمگر بود كه بوسيله اين افكار , رفتارها و كردارهاي نـاشايست خودشان را توجيه و توده هاي ناآگاه را به پذيرفتن سلطه و سيادتشان وادار مي كردند و تـوده مـردم را از مـقـاومت و حركت و قيام باز مي داشتند , و براستي بايد جبرگرايي رامهمترين عامل تخديركننده ملتها بحساب آورد .
محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد، مصباح يزدي - محمد تقي


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن