من شنيده ام كه سن يائسگي در زنان سيده بيشتر از بقيه است، لطفا علت اين موضوع را بنويسيد.

جواب اجمالي:
سن حقيقي يائسگي سن مشخصي نيست و حتي بين دو خواهر نيز ممكن است متفاوت باشد.
سن حقيقي يائسگي به عوامل متعدد وراثتي، بهداشتي،تغذيه اي و اقليمي بستگي دارد. لكن سن حكمي يائسگي كه در شرع تعيين شده است و بر اساس ميانگين سني يائسگي حقيقي است احتمالا دو عامل وراثت و اقليمي دخالت داده شده لذا بنا بر مشهور سن يائسگي زنان سيده در صورتي كه شك به يائسگي حقيقي داشته باشند 60 سال و در زنان غير سيده 50 سال اعلام گرديده است. برخي پژوهش هاي علمي در رشته پزشكي نيز مويد اين حكم شرعي است.
جواب تفصيلي:
در مورد يائسگي با دو مفهوم روبرو هستيم.1.يائسگي حقيقي 2. يائسگي حكمي.
يائسگي به عنوان يك حقيقت طبيعي:
يائسگي حقيقي ، يك امر تكويني است كه طي آن، قواي تخمك سازي زنان از كار افتاده و نوسانات هرموني و واكنش هاي رحم از بين مي رود و در نيتجه براي هميشه حيض نمي شوند و امكان توليد نسل به طور طبيعي از وي سلب مي گردد.
اينكه چه عواملي بر يائسگي حقيقي فرد مؤثر است. واقعيت آن است كه براي يائسگي حقيقي نمي توان زمان دقيقي را براي همه زن ها معين نمود. عوامل متعددي در پيدايش يائسگي مؤثر است، كه در درجه اول وضعيت ژنتيكي و وراثتي فرد ، سلامت دستگاه تناسلي،سلامت غدد و... و در درجه دوم شرايط اقليمي و نيز شرايط ظاهري فرد نظير قدرت جسمي، نوع تغذيه و سوابق پزشكي اثردارد.
اين نوع يائسگي از موضوعاتي نيست كه مبتني بر استنباط از شرع باشد، بلكه از موضوعات و واقعيات خارجي بوده كه به وسيله متخصصان علم پزشكي و بهداشت قابل تشخيص است.
لكن به اين نكته بايد توجه داشت كه شارع مقدس براي اين حالت طبيعي و موضوع خارجي احكامي وضع نموده است.
يائسگي به عنوان يك حكم شرعي:
موضوع يائسگي يكي از چيزهايي است كه منشا آثار فقهي و حقوقي فراواني در عرصه هاي مختلف براي زن و ديگران است.بسياري از احكام فردي و عبادي(نماز،روزه،حج،...)،اجتماعي و خانوادگي(مقاربت،طلاق،اثبات نسب و...)و بسياري از احكام كيفري و قضايي(انتفاء عده كه منجر به انتفاء حد زناي محصنه زن مي شود و...) بر موضوع يائسگي مترتب است.
با توجه به گستردگي لوازم و احكام مرتبط با موضوع يائسگي ،ضابطه مند كردن اين موضوع خارجي كه آثار فراوان حقوقي و كيفري و عبادي بر آن مترتب است يكي از ضروريات قانون است. از اين رو سن ميانگيني كه معمولا زنان يائسه مي شوند به عنوان سن يائسگي مشخص شده است. يعني زنان در اين سن بنا به شرايطي حكم زن يائسه را دارند كه به آن يائسگي حكمي مي گوييم.
دقيقا شبيه همين مطلب را در مورد سن بلوغ جنسي شاهد هستيم.سن بلوغ جنسي تابع عوامل متعدد زيستي ،محيطي،وراثتي،تربيتي و...است لكن به دليل اينكه سن بلوغ جنسي منشا آثار مختلف حقوقي، جزايي،و عبادي است از نظر شرع مقدس سن خاصي كه به طور ميانگين است براي سن بلوغ مشخص مي شود كه ممكن است بالاتر يا پايين تر از سن بلوغ حقيقي يك شخص باشد.
حال نكته اي كه در مورد اعلام سن يائسگي حكمي از نظر شرع حائز اهميت است اين نكته است كه در اعلام اين سن احتمالا عامل وراثت و اقليمي به عنوان يكي از شرايطي كه در رسيدن به ميانگين سن يائسگي حقيقي دخالت دارد لحاظ گرديده است و به اين سبب سن يائسگي حكمي زنان سيده 60 و غير سيده 50 سال قمري عنوان گرديده است.
لازم به ذكر است اعلام سن از نظر شرع به هيچ وجه به معناي اثبات واقعيت يائسگي در خارج نيست بلكه صرفا منشا آثار اعتباري و حقوقي يا عبادي در صورت عدم اطمينان به يائسگي حقيقي است. به اين توضيح كه :
يك زن بعد از رسيدن به سن يائسگي اگر دوران قاعدگي و حيض او بدون هيچ تغييري ادامه يابد به گونه اي كه هيچ اختلافي بين خون بعد از سن اعلام شده يائسگي و قبل از آن نبيند اين شخص حكم يائسه را نيز ندارد لكن اگر مشخصات خون بعد از سن مذكور با قبل از آن متفاوت باشد يا اينكه بعد از مدت زيادي وقفه در خونروش وبعد از رسيدن به سن مذكور خوني ببيند در حكم زن يائسه خواهد بود و خون مذكور را بايستي بر خون استحاضه حمل نمايد و اين شخص از نظر احكام اسلامي و آثار حقو.قي و عبادي زن يائسه محسوب مي شود. پي نوشت 1] .مراجعه كنيد به سايت مدارك علمي ايران. پايان نامه(دكتراي حرفه‌اي)--دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، دانشكده پزشكي،1382 .بيماري هاي زنان، نو واك، ترجمه دكتر بهرام قاضي جهاني، ص 728

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد