بسم الله الرحمن الرحيم

آزمون شخصیت (Neo)

در اين پرسشنامه، پس از درخواست بعضي مشخصات مؤثر در نتيجه پژوهش، تعدادي جمله درباره رفتارها، احساسات و افكار شما كه غالباً در زندگي خود با آن روبرو هستيد، وجود دارد. همانطور كه مي‌بينيد هر سؤال در واقع به صورت يك جمله مطرح شده است. شما بايد در خانه مربوط به پاسخي كه انتخاب كرده‌ايد يك تيك بزنيد تا به اين ترتيب نشان دهيد كه آن اندازه درباره شما صدق مي‌كند و متناسب با حال فعلي شماست.

حالا:

«از اينكه وقت مي‌گذاريد و با سعه صدر، به اين سؤالات پاسخ مي‌دهيد، متشكریم»
سوالات و ابهامات خود را در اين زمينه، در صفحه درج سوال پرسمان مطرح كنيد.

ايميل: اختياري

مشخصات جمعيت شناختي

جنسيت : مذكر   مؤنث وضعيت تأهل: مجرد  متأهل سن: سال
تحصيلات كلاسيك :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
رشته تحصيلي:
علوم پايه
علوم انساني
فني-مهندسي
پزشكي‌و‌بهداشت
هنر
وضعيت اقتصادي:
(شغل و درآمد خود يا خانواده)

پايين
متوسط
خوب
تحصيلات پدر :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل پدر :
روحاني
كارمند
آزاد
بازنشسته
تحصيلات مادر:
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل مادر:
خانه دار
كارمند
آزاد
بازنشسته

1 من آدم نگراني نيستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
2 من دوست دارم هميشه افراد زيادي دوروبرم باشند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
3 من دوست ندارم وقتم را با خيالبافي تلف کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
4 من سعي مي‌کنم با همه افرادي که ملاقات مي‌کنم رفتاري مؤدب و با نزاکت داشته باشم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
5 من اشياء متعلق به خودم را پاکيزه و تميز نگه مي‌دارم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
6 من اغلب نسبت به ديگران احساس حقارت مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
7 من زود خنده‌ام مي‌گيرد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
8 وقتي که روش صحيح انجام کاري را يافتم به همان روش مي‌چسبم و ادامه مي‌دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
9 من اغلب با اعضاي خانواده و همکارانم بگومگو دارم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
10 من به خوبي مي‌توانم وقت و فعاليت خود را طوري تنظيم کنم که کارهاي محولّه به موقع تمام شود. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
11 وقتي تحت فشار و استرس زيادي هستم بعضي مواقع احساس مي‌کنم که دارم از هم مي‌پاشم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
12 من خود را آدم شنگول و سر زنده‌اي نمي‌دانم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
13 نظم و ترتيب خاصي که در هنر و طبيعت مي‌بينم براي من بسيار جالب و شوق انگيز است. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
14 بعضي از مردم مرا آدمي خود خواه و خود محور مي‌دانند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
15 من آدم بسيار منظم و با برنامه‌اي نيستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
16 من به ندرت احساس تنهايي و غمگيني مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
17 من واقعاً از صحبت کردن با ديگران لذت مي‌برم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
18 من معتقدم اگر به دانشجويان اجازه داده شود که به سخنرانان بحث انگيز و متناقض گوش کنند فقط باعث سردرگمي و انحراف بيشتر آنها خواهد شد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
19 من ترجيح مي‌دهم با ديگران همکاري کنم تا با آنها به رقابت بپردازم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
20 من سعي مي‌کنم تا وظايف محولّه به خود را با صداقت و درستي انجام دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
21 من اغلب دچار تنش و عصبي هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
22 من ترجيح ميدهم درجاهايي باشم که کانون فعاليت و عمل است كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
23 شعر تأثير چنداني روي من ندارد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
24 من معمولا ًدر مورد قصد و نيت ديگران بدبين و بدگمان هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
25 من داراي اهداف روشن و مشخصي هستم و براي دستيابي به آنها طبق برنامه منظمي عمل مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
26 من بعضي وقتها کاملاً احساس بي ارزش بودن مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
27 من معمولاً ترجيح مي‌دهم کارها را به تنهايي انجام دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
28 من اغلب غذاهاي جديد و ناآشنا را امتحان مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
29 من عقيده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود، از آدم سوء استفاده خواهند کرد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
30 من قبل از شروع به هر کاري مقدار زيادي وقت تلف مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
31 من به ندرت احساس ترس و اضطراب مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
32 من اغلب احساس مي‌کنم که سرشار از نيرو و انرژي هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
33 من به ندرت متوجه خلق و عواطفي که محيط هاي مختلف به وجود مي‌آورند مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
34 بيشتر مردمي که مي‌شناسم مرا دوست دارند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
35 من براي دستيابي به اهداف خود سخت تلاش مي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
36 من اغلب از نحوه برخورد ديگران با خودم عصباني مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
37 من آدم خوش مشرب، شاد و با روحيه‌اي هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
38 من معتقدم که براي اخذ تصميم درباره موضوعات اخلاقي، ما بايد از رهبران مذهبي خود کسب تکليف و تقليد کنيم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
39 بعضي افراد فکر مي‌کنند من آدمي فاقد احساسات و حسابگر هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
40 هميشه وقتي قول انجام کاري را بدهم مردم مي‌توانند به انجام آن کار اطمينان کنند كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
41 بيشتر مواقع که کارها طبق نقشه پيش نمي‌رود يا اشتباه از آب در مي‌آيد احساس دلسردي مي‌کنم و مي‌خواهم آنها را ناتمام رها کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
42 من آدم خوشحال و اميدواري نيستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
43 بعضي مواقع که شعري را مي‌خوانم يا به يک اثر هنري نگاه مي‌کنم موجي از احساس افسردگي يا هيجان مرا در بر مي‌گيرد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
44 من از لحاظ نگرش‌هاي اجتماعي آدمي سخت گير و بدون گذشت هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
45 گاهگاهي من آن طور که بايد صادق و قابل اعتماد نيستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
46 من به ندرت افسرده و يا غمگين مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
47 همه زندگي و کارهاي من با سرعت انجام مي‌گيرد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
48 من علاقه‌اي به تأمل و تفکر جدي درباره سرنوشت انسان يا جهان ندارم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
49 من غالباً سعي مي‌کنم نسبت به افکار و احساسات ديگران آگاهي و احترام نشان دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
50 من آدم سازنده و مولدي هستم که هميشه مسئوليتهاي خود را به انجام مي‌رسانم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
51 من اغلب احساس درماندگي و ناتواني مي‌کنم و ميل دارم شخص ديگري مسائلم را حل کند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
52 من شخص بسيار فعالي هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
53 من کنجکاوي فکري بسيار زيادي دارم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
54 من اگر اشخاصي را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفي نمي‌کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
55 بنظر نمي‌رسد هرگز بتوانم به کارهاي خود نظم و ترتيب بدهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
56 بعضي وقتها من طوري احساس خجالت مي‌کنم که دلم مي‌خواهد خود را از ديگران مخفي کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
57 من ترجيح مي‌دهم دنبال کارهاي خود را بگيرم تا اينکه رهبر ديگران باشم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
58 من اغلب از بازي کردن با نظريه‌ها و افکار انتزاعي لذت مي‌برم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
59 اگر نياز باشد من حاضرم از افراد ديگر براي رسيدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
60 من سعي مي‌کنم همه کارهاي خود را به بهترين نحو انجام دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم

شرکت کننده محترم؛ پرسشنامه زير تعدادي از ويژگيهاي ما را روی یک پیوستار 5 نقطه ای نشان ميدهد. بديهي است كه اين ابعاد در افراد مختلف، متفاوت هستند و «خوب» و «بد» يا «درست» و «غلط» درباره آنها بيمعنا است. دو طرف يك سؤال را بخوانيد و بر اساس برآوردي كه از خود داريد با توجه به دستورالعمل زير به خودتان نمره بدهيد.

لطفا ويژگيهاي خودتان را در زمينه ابعاد زير با علامت زدن در مربع مناسب كه از يك تا پنج تنظيم شده است، مشخص كنيد. عدد کمتر نشانه تمایل شخصیتی شما به سمت ویژگی سمت راست است و عدد بیشتر تمایل شما به جهت دیگر را نشان مي‌دهد.

رديف 1 2 3 4 5
1 اهل عمل- واقعبين 1
2
3
4
5
اهل تخيل- خيالپرداز
2 تنبل 1
2
3
4
5
سختكوش
3 آسودهخاطر- ايمن 1
2
3
4
5
نامطمين- نا ايمن
4 محتاط- كمرو 1
2
3
4
5
مهربان- باعاطفه
5 بي حس 1
2
3
4
5
مهربان
6 راحت 1
2
3
4
5
خجالتي
7 تكرو - نامشاركتجو 1
2
3
4
5
ياريگر- مشاركتجو
8 علايق محدود 1
2
3
4
5
علايق گسترده
9 ساكت 1
2
3
4
5
پر حرف
10 مسامحهكار- بي دقت 1
2
3
4
5
وظيفهشناس- دقيق
11 با آرامش 1
2
3
4
5
نگران
12 كناره گير - فاصله جو 1
2
3
4
5
دوستانه – صميمي
13 پايبند به آداب و رسوم (قراردادها) 1
2
3
4
5
مبتكر- بديع
14 بيهدف- بيارده 1
2
3
4
5
باهمت - بلندپرواز
15 كينهاي- انتقامجو 1
2
3
4
5
باگذشت- بخشنده
16 ملايم- معتدل 1
2
3
4
5
دمدمي مزاج
17 گوشهگير 1
2
3
4
5
اجتماعي
18 پشتكار ضعيف 1
2
3
4
5
دارايپشتكار- ثابت قدم
19 كمجرات 1
2
3
4
5
جسور
20 زودرنج- تحريكپذير 1
2
3
4
5
خوشخو- خوشخلق


از دقت و وقتي که صرف نموديد، متشکريم
سوالات و ابهامات خود را در اين زمينه، در صفحه درج سوال پرسمان مطرح كنيد.