بسم الله الرحمن الرحيم

آزمون حسادت

در اين پرسشنامه، پس از درخواست بعضي مشخصات مؤثر در نتيجه پژوهش، تعدادي جمله درباره رفتارها، احساسات و افكار شما كه غالباً در زندگي خود با آن روبرو هستيد، وجود دارد. همانطور كه مي‌بينيد هر سؤال در واقع به صورت يك جمله مطرح شده است. شما بايد در خانه مربوط به پاسخي كه انتخاب كرده‌ايد يك تيك بزنيد تا به اين ترتيب نشان دهيد كه آن اندازه درباره شما صدق مي‌كند و متناسب با حال فعلي شماست.

حالا:

«از اينكه وقت مي‌گذاريد و با سعه صدر، به اين سؤالات پاسخ مي‌دهيد، متشكریم»
سوالات و ابهامات خود را در اين زمينه، در صفحه درج سوال پرسمان مطرح كنيد.

ايميل: اختياري

مشخصات جمعيت شناختي

جنسيت : مذكر   مؤنث وضعيت تأهل: مجرد  متأهل سن: سال
تحصيلات كلاسيك :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
رشته تحصيلي:
علوم پايه
علوم انساني
فني-مهندسي
پزشكي‌و‌بهداشت
هنر
وضعيت اقتصادي:
(شغل و درآمد خود يا خانواده)

پايين
متوسط
خوب
تحصيلات پدر :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل پدر :
روحاني
كارمند
آزاد
بازنشسته
تحصيلات مادر:
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
شغل مادر:
خانه دار
كارمند
آزاد
بازنشسته

1 درصورتي كه رقيبم در كاري موفق شود، در ظاهر تبريك مي‌گويم؛ ولي در دل ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
2 اگر از ويژگي‌هاي مثبت همكارم صحبت شود، سعي مي‌كنم ويژگي‌هاي منفي او را مطرح كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
3 پشت سر ديگران نمي‌توانم به مقدار فضيلت و استحقاقشان تعريف كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
4 اگر در جمعي، يكي از آشنايان مركز تمام گفت‌وگوها باشد، تحملش برايم سخت و رنج‌آوراست. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
5 خيلي از اوقات، احساس سرگشتگي و بي‌قراري مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
6 اگردر حضور من از كسي بدگويي شود، ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
7 در صورت شكست همكارم، او را سرزنش مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
8 گاهي اوقات به دليل ناراحتي از موفقيت ديگران، خلاف واقع حرف مي‌زنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
9 به دليل خوش‌حالي از موفقيت‌هاي ديگران، از وضعيت زندگي لذت مي‌برم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
10 اگر براي يكي از رقبايم، مشكلي پيش بيايد، در دل خوش‌حال مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
11 اگر پدرم به برادر يا خواهرم هديه‌اي بدهد، ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
12 از كودكي، دائماً به پدر و مادرم به خاطر توجه به خواهر و برادرم اعتراض مي‌كردم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
13 اگر از همكارم به خاطر موفقيت‌هايش تعريف و تمجيد كنند، ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
14 زمان تحصيل گاهي آرزو مي‌كردم شاگرد اول كلاس، هنگام امتحان بيمار شود تا جايش را بگيرم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
15 اگر در يك جلسة رسمي، مشاهده كنم لباسم نسبت به دوستم، كم‌ارزش‌تراست ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
16 اگر نتوانم با دوستانم به مسافرت بروم، آرزو مي‌كنم سفرخوبي داشته باشند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
17 با ديدن موفقيت‌هاي ديگران، آرامش رواني خود را از دست مي‌دهم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
18 اگر رقيبم به من خوبي كند، به طور شايسته‌اي از او قدرداني مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
19 اگر ماشين تازه همسايه را ببينم، آرزو مي‌كنم مشكلي برايش پيش بيايد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
20 روبروي رقيبانم از آنها ستايش، و پشت سرشان بدگويي مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
21 افراد ثروتمند را واقعاً لايق ثروت‌هايشان نمي‌دانم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
22 كاش نعمت‌هاي ديگران، نصيبِ خودم مي‌شد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
23 دوست دارم رقيبم جايگاه معنوي بالايي داشته باشد. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
24 باوركردن فضيلت و برتري ديگران برايم سخت است. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
25 پذيرش حرف حق و مستدل ديگران برايم سخت است. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
26 هيچ وقت به خاطر ناراحتي از موفقيت ديگري، خلف وعده نمي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
27 از موفقيت نزديكانم بيشتر ازموفقيت ديگران، ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
28 اگر فردي از نزديكانم به مقامي برسد، برايم ناگوار است كه او را تعريف كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
29 از شكست و پيشامدهاي ناگوار ديگران ناراحت مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
30 از اينكه به امكانات ديگران دسترسي ندارم، تأسّف مي‌خورم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
31 آرزو مي‌كنم ديگران نعمت و رفاه بيشتري داشته باشند؛ گرچه خودم نداشته باشم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
32 به خاطر ناراحتي از خوشي ديگران، بي‌حال‌وحوصله هستم كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
33 نسبت به كساني كه صاحب نعمتي شده‌اند بي‌جهت عصباني مي‌شوم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
34 گاهي ابراز دوستي‌ام مطابق خواست دلم نيست. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
35 از اينكه خداوند مرا همانند ديگران نعمت نداده است، ناراحتم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
36 احساس مي‌كنم دوستانم بيشتر وقت خود را با ديگران سپري مي‌كنند. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
37 در برخورد با ديگران خيلي زود از كوره درمي‌روم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
38 در صورتي كه قهر كنم، دير آشتي مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
39 با چشمي خيره به افراد داراي نعمت، نگاه مي‌كنم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم
40 در گرفتن انتقام، سخت‌گير و بي‌رحم هستم. كاملا موافقم تاحدودي موافقم نظري ندارم تاحدودي مخالفم كاملا مخالفم


از دقت و وقتي که صرف نموديد، متشکريم
سوالات و ابهامات خود را در اين زمينه، در صفحه درج سوال پرسمان مطرح كنيد.